COVID-19

E. Tu`utu`uni ki he folau

Kuo ‘osi tuku atu foki he Pule’anga e ngaahi fakataputapui ki he fefolau’aki ‘o tatau pe ‘a e vakapuna moe ngaahi vaka folautahi.

‘Oku kau ai hono ta’ofi fakataimi ke toe tau mai e ngaahi vakameili pe vaka uta pasese hange koe ‘iote pe vaka toutai mei tu’apule’anga, pea pehe ki he ngaahi vakapuna. ‘Oku tuku atu e ngaahi tu’utu’uni ko’eni ki ha fo’i taimi pau, pea ‘oku malava pe ke toe siofi ke hoko- hoko atu kae ‘oua kuo holo e tu’unga ‘oe mahaki he ngaahi fonua muli tautautefito ki he ngaahi fonua ‘oku halanga vaka mai ki Tonga ni. Koe ngaahi tu’utu’u foki ko’eni kuopau ke fenapasi pe moe ngaahi Lao lolotonga ‘ae fonua pea pehe foki ki he ngaahi Lao fakavaha’apule’anga.

Ko kinautolu koia `oku nau fefolau`aki fakavaha`apule`anga `oku fu`u matu`aki fiema`u ke mou fakapapau`i ange e ngaahi feitu`u temou tu`uta mo mavahe pe fou atu ai `oku nau fokotu`u ha`anau ngaahi tu’utu’uni ki he fefolau`aki, koe`uhi ke fakasi`isi`i e ngaahi palopalema `e ala hoko. Pea ki he kau folau `oku fu`u matu`aki mahu`inga ke mou toe mateuteu ange pea ngaue`aki e ngaahi founga malu`i mo faka’ehi’ehi ke fakasi`isi`i ai e faingamalie ke ma`u koe `e he siemu.

‘Oku ‘iai foki moe faka’amu ke ta’ofi atu e ngaahi folau fakangaue ki he ngaahi fonua muli kae ‘oua leva ke holo e tu’unga fakamama- nilahi e mafola ‘a e mahaki.

Kapau `oku ke lolotonga folau ki ha feitu`u ‘o mahino kuo ke ma`u e vailasi kolona, pea `oku ke lolotonga mofi, tale mo faingata`a`ia ho manava, KUOPAU ke ke:

  • Fekumi ki ha fale`i mei haToketa – Fetu`utaki telefoni pe ho ha`o `alu ki ha falemahaki pe Senita ki he Mo`ui, fakaha ki ai e hisitolia ho’o folau mo e ngaahi faka`ilonga ‘oku ke ma’u
  • `Oua na ke to e fetu`utaki mo ha taha
  • `Oua te ke folau lolotonga `oku ke puke
  • Malu`i ho ngutu mo ho ihu `aki ha pepa holoholo pe ko e konga ki loto ho tui’inima kapau te ke tale pe mafatua Fanofano ma`upe ho nima `aki e koa mo e vai pe olokaholo fanofano
  • Nofoma’u ‘o ‘oua toe ‘alu holo ki ha feitu’u pe fakataha’anga fakatokolahi

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy