COVID-19

C. Ngaahi Faito`o mo e Huhu Malu`i

‘Oku a’u mai ki he `aho ni `oku te`eki ke ma`u ha faito`o ke ne malu`i`aki pe faito`o`aki e Kolonavailasi. Kaikehe, ko kinautolu koia `oku nau uesia pe puke he COVID-19 `oku tauhi lelei pe kin- autolu ‘aki hono faito`o ke fakanonga ‘aki e ngaahi faka`ilonga, pea ‘oku malava pe kenau fakaakeake lelei mei he puke. `Oku fengau- e`aki fakataha e Kautaha Mo`ui `a mamani mo e ngaahi Kautaha kehe ke kumi ha faito`o ki he COVID-19.

`Ikai. Ko e ngaahi fo`i`akau tamate siemu hange koe penisilini moe fo’i ‘akau niumonia, ‘oku ngaue’aki pe ki ha ngaahi puke ‘oku fakatupunga ‘e he siemu pekitilia, ka ‘oku `ikai kenau ma lava ke tamate’i e vailasi. Ko e COVID-19 `oku fakatupunga ia `e he vailasi pea koia ai koe fo`i`akau tamate siemu `oku `ikai totonu ia ke tau faka`aonga`i `i he `uhinga ko ha faka`e hi`ehi pe ko ha faito`o.

`Oku te`eki ke ma`u ha huhu malu`i ke ne malu`i `aki kitauto lu mei COVID-19. ‘Oku lolotonga fai e fekumi ki ai e ngaahi Kautaha lahi ‘i mamani ki hano ngaohi ha huhu malu`i. Koe ngaue kiai `e ki`i fuoloa he kuo pau ke hili hao ma’u, ‘e fai hono tesitesi’i ke fakapapau’i ‘oku malu pea fe’unga ke ngaue’aki ki he sino e tangata.

Ko e taha ia e ngaahi `uhinga `oku `oatu ai `e he Potunga Mo`ui ki he kakai `o e fonua ke nau ngaue`aki e ngaahi founga faka’ehi’ehi ‘o kau ai e fanofano ke tokoni ki hano malu`i koe mei he ngaahi mahaki kehekehe pe `o kau ai e COVID-19.

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy